Kiedy zatrudnić na umowę zlecenie

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, gdzie zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać określone usługi dla zleceniodawcy. Taka umowa pozostawia dużo miejsca na swobodę różnych zapisów. Jakie więc korzyści niesie za sobą umowa zlecenie dla zleceniodawcy, a jakie korzyści przyjmuje zleceniobiorca?

Umowa ta oznacza dla zleceniodawcy niższe niż w przypadku umowy o prace koszty zatrudnienia pracownika. Natomiast dla zleceniobiorcy oznacza to większą elastyczność pracy i brak bezpośredniego nadzoru. Na podstawie umowy zlecenia świadczone mogą być takie usługi jak informatyczne, prawne czy księgowe. Więc gdy pracownik wymaga elastycznego grafiku pracy, dobrym rozwiązaniem dla niego będzie umowa zlecenie, która pomoże mu w zagospodarowaniu swojego czasu przeznaczonego na pracę. Po więcej porad w tym zakresie udaj się na https://podatki-katowice.pl/uslugi/doradztwo-podatkowe

Co otrzymuje pracownik z umowy zlecenia

Taki pracownik spokojnie może organizować swoją pracę. Nie jest on podporządkowany zleceniodawcy oraz nie musi wykonywać pracy w czasie i miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę. Jeżeli chodzi o stawkę na godzinę to powinien on dostawać stawkę minimalną.

Umowę zlecenie warto zawrzeć w formie pisemnej. Powinna ona określać strony umowy, przedmiot umowy, czas na jaki zostaje zawarta umowa oraz wynagrodzenie. Ze względu na ustalenie stawki godzinowej, w umowie powinno również określić się sposób potwierdzenia liczby godzin wykonania usługi.

Brak urlopu, ale czy pracownik jest objęty ZUS-em?

Taka umowa jak umowa-zlecenie nie przewiduje urlopu wypoczynkowego dla zleceniobiorcy. Istnieje jednak możliwość zapisu dotyczącego o dniach wolnych. Jednak tego typu umowa nie zalicza się do stażu pracy.

Osoba fizyczna na podstawie Kodeksu Cywilnego podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentownym. Musi ona również obowiązkowo płacić składkę na ubezpieczenie składkowe. Ubezpieczenie chorobowe nie jest już jednak obowiązkowe.

Pracownik nie zawsze musi być objęty przez ZUS. Kiedy chcemy zatrudnić pracownika na umowę zlecenie a jednocześnie on pracuje już na innej umowie zlecenie lub umowie o pracę to podlega on pod ubezpieczenie ZUS z tytułu umowy zawartej wcześniej. Zleceniodawca nie musi również opłacać składek wtedy, gdy zawiera umowę z uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia.

Obowiązki zleceniodawcy

Do obowiązków zleceniodawcy należy pokrycie wydatków zleceniobiorcy, które są związane z wykonaniem zlecenie, czyli koszty podróży itd.. Zleceniodawca musi również zapłacić ustalone w umowie wynagrodzenie. Wynagrodzenie należy się oczywiście po wykonaniu zlecenia. Jeśli natomiast taka umowa jest zawarta na okres dłuższy niż miesiąc, to wynagrodzenie przysługuje za każdy przepracowany miesiąc.

Wypowiedzenie umowy

Jeśli taka umowa nie stanowi inaczej to obie strony mogą ją wypowiedzieć w każdym momencie. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej to wypowiedzenie również powinno nastąpić w tej formie. Zleceniodawca musi natomiast zwrócić wydatki zleceniodawcy, które ten poniósł aby wykonać zlecenie.

Kiedy zlecenie jest odpłatne, zleceniodawca musi wypłacić część wynagrodzenia odpowiadającą dotychczasowej pracy zleceniobiorcy. W przypadku braku ważnego powodu wypowiedzenie umowy powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą strony, która wypowiada umowę. Umowa zlecenie ustaje również między innymi w przypadku wykonania umowy.